Yuavmus Sib Tw tau li cas

Christa for BET logo

KisTseemCeeb:

  1. Tso npemusuapawgthawjcojrauntawm nouantejLubPlaubHlisNtuj 30
  2. NtausNqi Christa #1.
  3. Txhobntausnqi los sis muabdaimntawvxaivtsarauibtusneeg sib twuaskojtsisxaivntawdpovtseg.
  4. YogibtusneegsawvcevntawmLubNroog.
  5. Xaivpawgneegsawvcevuaskojntseegtiasyuavpabtxhawbnqarau Christa rauqhovkev sib twhauvLubNroog.

Yuavmus Sib Tw tau li cas

Thaumkojtsonpemus sib tw, yuavxaiblub link uasmuajdaimntawvfooshauv online tuajraukoj.Daimntawvfoos no yuavuaraukoj

  • Xaivmusrauqhovkevxaivtsaraws li covneeg sib twuaskojnyiam.
  • Npajkojtuskheej los sib twuaib tug sawvcevtswjxyuasntawmLubNroogthiabibcheebtsam.

ThaumLubTsibHlisNtuj, pawgkwstswjxyuasyuavraugxaiv los ntawmpawgneeg sib twncau.

Pawgkwstswjxyuas no yuavtxiavtximsiabsebleejtwgthiaj li tau kev lees los ntawm DFL.

Tos, KevXaivTsa?!

Kev xaivtsayogqhovuascovneegmuskoom sib tw sib koomtesuake los tshajtawmtxogcovneeguaslawvxavkompawg kas moos nrog lees txais.

Hauvtxojkev sib tw, qhov no zoo li faibcaispawgneeguakerautej chaw sib txawvrauhauvib chav twg, suavseblawvpawgneegcoobnpaum li cas, thiabcovpawgneegtsawgyuav los sib koomuakekom tau ibpawgneegcoob “pom tau” (tiasnwsyogibpawgneegcoobtxausmuajcai los xaivtsawgkawgib tug tswjxyuasrauntawmlubnroog).

Kev tsonpe sib twrawshauv online zoo li twbraugntausnqipovnpavlawm.Thiabyogibtusneegpovnpav, lubniamtswvyim mas yeej sib ib yam: kojxavntausnqixubthawjrautusneeguaskojxavtias xav tau tshajplaws raukoj li kevpabtxhawb.

Yog li kojyuav tau txiavtximtxogqhovkevntausnqirau“downballot” kev sib twntautshajplaws—ntausnqiraukojqhovnyiam BET thiabpawgneeg sib twnyobrautheemsiabduakojtusneeg sib twuatusthawjcojhauvnroog.Yogcovdownballot sib tw no tsis pom tshwm sim rauhauvqhovkevxaivtsa, kojtseemtuajyeemthim tau rauhauvkojqhov sib twrauqibsiab-uasraug pom ntausnqirauhauvqhovkevxaivtsa—ibtxwmyogtusxibtwuatusthawjcojhauvnroog.

Thiab txhobntausnqirauibtusneeg sib twyogkojtsispabtxhawbnqa! Nwsyeejtsisuacasyogtsisxaivntausnqirautxhuatus.

Nov yogibqhouapivtxwvntawm yam uasyuav zoo li ntawd:

A sample ballot with Christa ranked #1
Covnpeyuavtshwm sim raws li txheejtxheemrauntawmtxhuadaimntawvxaivtsa! Ua tib zoo nias.

Tom qabntawdkoj mam li povnpavrauibpawgneeg sib tw—lwmtusneegtuaj sib twnyobrauhauvkojibcheebtsam—hauvkojqhovntausnqi-siabtshajplawsuas pom rauhauvqhovkevxaivtsa.Pawgneeg sib twyogcovneeguasyuav los povnpavrauqhovkev lees ntawm DFL.

Yuavmuabkojtuskheej los uaibtusneeg sib twlishaujlwmrauhauvlubnroog, kojkujyuav tau xavobfeemkevxaivtxuasntxiv tom ntej no uantejniasqhov “tom ntej.”

Click yes on "Would you like to run as a City Convention delegate"
Yogibtusneeg sib tw los lishaujlwmhauvlubnroog—nwsyuavsivsijhawmntaufeebtsisyogyuavsiv tag hnub.

Dhauntawdces, saibxyuaskomkojqhovtsonpe sib twraug lees paubtiasyogtusneeg sib tw.

Click yes on "Did you sign up to run as a delegate"

Thiabqhovntawdyuav sib tw tau li cas, yuavmuskoomtsimLubNrooguaskojxav pom, thiabyuav tau pabtxhawbnqa Christa!

Kev dhau los uaibtusneeg sib tw

Tom qabkojtuskheejraugmuab los uaibtusneeg sib twlawm, yuavhaiskomkojtawmlushaistxogkevpabtxhawbnqarauntawmkojqhov tau los uaibtusneeg sib tw.Xamtxogqhov no rauntawmkoj “covlushais.”Qhiakomkojcovneegnyob sib zepaubtxog yam uaskojnqusnqisthiab vim li caskojthiajxav los uatussawvcevraulawvthiabfeemlawvnyiam li casrauntawmlubroojxaivtsa.

Kaujruam tom ntej…

Rau ThaumLubTsibHlisNtuj 12 thiab 18 kojyuavmuajpeevxwmxaivpawgneeg sib tw los ntawmkojqhovntausnqi-siabtshajplawsrauqhov sib twncauthiaj li tau muskoomlubroojxaivtsahauvLubNroog.Pawgneeg sib twuasraugxaiv no yogcovneeguasyuav los povnpavrauqhovkev lees ntawm DFL.

Yuavxaibdaimntawvxaivtsatuajraukoj.Sauraudaimntawvxaivtsathiabmuabnwsxarovqabkomtsis pub dhauLubTsibHlisNtuj 18.  Txawmtiaskojyuavyog los sis tsisyogibtusneeg sib tw los xij, qhovkevpabtxhawbnqa zoo tshajplawsrau Christa rauntawmkojdaimntawvxaivtsacesyuavtsumxaivpawgneeg sib twuaskojntseegtiasyuavpabtxhawbnqa los lees Christa rauntawmlubroojxaivtsahauvLubNroog.