Tus ThawjCojNtawmFeemKwvYeesThiab Kev XamNqi Se Yog Dab Tsi?

FeemThawjCojntawmFeemKwvYeesthiab Kev XamNqi Se hauv Minneapolis yogibpawgneeguasmuajrauleejraugteebtsaraws liMinneapolis txojcaihauvlubnroog txhawmrau“sib txuaslus feemsaunqi se ub no thiabkevxamnqi se thiablubhwjchimntawmkevqivtxaisnyiaj.” Rau leejtswvcuabntawmPawgThawjTswjXyuasyog: Tus ThawjCojhauvNroog Tus thawjkavhauvXabPhaNroog tusthawjsaibxyuascovnyiajnpajsivntawmXabPhaNroog ibtusneeguasraugxaiv los ntawmFeemThawjCojNtawmLub Chaw Ua Si ob tug tswvcuabuasraugxaiv los ntawmlubnrooglojtxhuaplaublubxyoos Pawgtswjxyuasmuajlubhwjchim los teebtsatxojcaisaunqi se vajtsesiabtshajplawsrauntawmLubNroog—qhovntawdyogtuajyeemteebtsacovnqisiabtshajplawsntawmcovnyiajnqi se hauviblubxyoospuagncig…

Read more →

Vim Li Cas KuvThiaj Li Los Sib Tw

Nyob zoo! Kuv tab tom los sib twua Tus ThawjCojntawmFeemKwvYeesthiab Kev XamNqi Se txhawmrautsimkhotxojkevntseegsiabthiablubkoobnperaulubluaghaujlwmtseemceeb no. Minneapolis muablubsijhawmraucovneegsawvdaws los tawmlawvtejlus tau ywjpheejtxogkevxam pom, tshuajntsuamxyuas, thiabtsocairauLubNroogfeemtxiavtximsiabtxogkevxamnqi se thiabkevqivtxaisnyiaj.Lubnroogtsimnyogmuajcovneegsawvcevrauntawmpawgkwsthawjcojuasyuav los tshuajntsuamxyuastseemceebrautejntaubntawvthovthiabcovneegyuav los tshuajxyuascovneegtawmsuab no uas tau pom lawvtuskheejraugfaibcaistawmmusntawmqhovtxheejtxheem no. Kuvyuavcojkuvtuskheejtejkevxam pom txogfeemtseemceebntawmcovkevpabcuamraulubnroogthiabkevnqispeev los tsimkhotej chaw keebkwmqubntawmpeblubnroogkomrovqab zoo…

Read more →

NtsigTxog Christa

Christa Moseng tau uanwslubneej los ntevrauhauv Minnesota lawm, thiab tau ualubneejrauhauv Minneapolis ntevtxogcuajlubxyoo.Nwsxubtsivmusrau ibcheebtsamntawm Corcoran thaumxyoo 2009, thiab tau musnyobrau ibcheebtsamntawm Midtown Phillips txijthaumxyoo 2017 los lawm.Thaumxyoo 2012, Christa tau tawmmusmloogsawvdawstejlusxamrauhauvPowderhorn, Phillips, Sab NruabNrab, thiab Sab QauvTebHnubTuajntawm Minneapolis txhawmraukom haisyeejtxojcaiuastsoomfwvtxwvtsis pub covneegkabtxws sib yuav.Covkoobtsheejrauthaumlubcaijntujsovuas Christa nyiamyogCov Kev QhibthiabPowerhorn 24….

Read more →

Yuavmus Sib Tw tau li cas

Christa for BET logo

KisTseemCeeb: Tso npemusuapawgthawjcojrauntawm nouantejLubPlaubHlisNtuj 30 NtausNqi Christa #1. Txhobntausnqi los sis muabdaimntawvxaivtsarauibtusneeg sib twuaskojtsisxaivntawdpovtseg. YogibtusneegsawvcevntawmLubNroog. Xaivpawgneegsawvcevuaskojntseegtiasyuavpabtxhawbnqarau Christa rauqhovkev sib twhauvLubNroog. Yuavmus Sib Tw tau li cas Thaumkojtsonpemus sib tw, yuavxaiblub link uasmuajdaimntawvfooshauv online tuajraukoj.Daimntawvfoos no yuavuaraukoj Xaivmusrauqhovkevxaivtsaraws li covneeg sib twuaskojnyiam. Npajkojtuskheej los sib…

Read more →